1 Giỏ hàng 2 Thông tin hóa đơn
3 Xác nhận đơn hàng
4 Hoàn thành
Tên dịch vụ
Thời gian
Thành tiền
Đăng ký tên miền
Duy trì tên miền
Ẩn thông tin tên miền
Tiết kiệm {{ product.valueOrigin - product.value | currency : '\u20ab':0}}
Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.
{{ feeWhoisInvisible | currency : '\u20ab':0}}/năm! Giảm {{ feeWhoisInvisibleOrigin - feeWhoisInvisible | currency : '\u20ab':0}}!
Combo tên miền
Combo 3 tên miền
1 năm
/tháng
Tiết kiệm {{product.feeOrigin - product.fee | currency : '\u20ab':0}}
Tên miền bao gồm:
1 năm
Suite deal
Nhóm sản phẩm
1 năm
{{ product.feeReg + product.feeRen | currency : '\u20ab':0}}/năm
{{product.fee | currency : '\u20ab':0}}
Tiết kiệm {{product.feeOrigin - product.fee | currency : '\u20ab':0}}
Nhóm sản phẩm bao gồm
Xây dựng Website(web5s)
Giảm {{100 - product.discountPercent * 100}}%
1 năm
1 năm
Đăng ký mới
Duy trì
Nâng cấp gói
Tùy chỉnh
Tiết kiệm {{product.valueOrigin - product.value | currency : '\u20ab':0}}
Đăng ký mới
Duy trì
Làm mới
Tùy chỉnh
{{ product.campaignName }}
{{product.value | currency : '\u20ab':0}}
Tiết kiệm {{product.valueOrigin - product.value | currency : '\u20ab':0}}
Đăng ký mới
Duy trì
Làm mới
{{product.value | currency : '\u20ab':0}}
Tiết kiệm {{product.valueOrigin - product.value | currency : '\u20ab':0}}