1 Giỏ hàng 2 Thông tin hóa đơn
3 Xác nhận đơn hàng
4 Hoàn thành
Tên dịch vụ
Thời gian
Thành tiền
Đăng ký tên miền
Duy trì tên miền
Ẩn thông tin tên miền
Khóa tên miền
Chuyển nhà đăng ký
DNSSEC
Chuyển nhượng tên miền
+{{product.value / 1000}} điểm
{{'Tiết kiệm' | translate}} {{ product.valueOrigin - product.value | currency}}
Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.
{{ feeWhoisInvisible | currency : '\u20ab':0}}/năm! Giảm {{ feeWhoisInvisibleOrigin - feeWhoisInvisible | currency : '\u20ab':0}}!
{{'Tên miền' | translate}}: {{'Đổi tên miền' | translate}}
Đăng ký mới
Duy trì
Nâng cấp gói
Mua thêm tài nguyên
+{{Math.round(product.value / 1000)}} điểm
{{'Tiết kiệm' | translate}} {{product.valueOrigin - product.value | currency : '\u20ab':0}}
Đăng ký mới
Duy trì
Nâng cấp gói
Mua thêm tài nguyên
{{ product.campaignName }}
{{product.value | currency : '\u20ab':0}}
+{{product.value / 1000}} điểm
{{'Tiết kiệm' | translate}} {{product.valueOrigin - product.value | currency}}
Đăng ký mới
Duy trì
Làm mới
{{product.value | currency : '\u20ab':0}}
+{{product.value / 1000}} điểm
Tiết kiệm {{product.valueOrigin - product.value | currency : '\u20ab':0}}

Đề xuất dịch vụ cho bạn!

  • {{feature | translate}}

Bạn có thể mua thêm tên miền tại đây

Xin chúc mừng!
{{'Rất tiếc' | translate}}, {{'đã có người đăng ký.' | translate}}

Tuyệt vời, bạn có thể đăng ký tên miền này.

{{whois.domainName}}

Khởi tạo {{whois.regOrigin | currency : '\u20ab':0}} {{whois.reg | currency : '\u20ab':0}}

Duy trì/năm {{whois.renOrigin | currency : '\u20ab':0}} {{whois.ren | currency : '\u20ab':0}}

{{whois.feeOrigin | currency : '\u20ab':0}} {{whois.fee | currency : '\u20ab':0}}

Khởi tạo {{feeRegComboOrigin | currency : '\u20ab':0}} {{ feeRegCombo | currency : '\u20ab':0}}

Duy trì/năm {{feeRenComboOrigin | currency : '\u20ab':0}} {{feeRenCombo | currency : '\u20ab':0}}

Thanh toán {{feeRegCombo + feeRenCombo | currency : '\u20ab':0}}

Xóa bỏ

Bộ 3 tên miền 60%