1 Giỏ hàng 2 Thông tin hóa đơn
3 Xác nhận đơn hàng
4 Hoàn thành
Tên dịch vụ
Thời gian
Thành tiền
Đăng ký tên miền
Duy trì tên miền
Ẩn thông tin tên miền
Khóa tên miền
Chuyển nhà đăng ký
DNSSEC
Chuyển nhượng tên miền
Tiết kiệm {{ product.valueOrigin - product.value | currency : '\u20ab':0}}
Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.
{{ feeWhoisInvisible | currency : '\u20ab':0}}/năm! Giảm {{ feeWhoisInvisibleOrigin - feeWhoisInvisible | currency : '\u20ab':0}}!
Combo tên miền
Combo 3 tên miền
1 năm
/tháng
Tiết kiệm {{product.feeOrigin - product.fee | currency : '\u20ab':0}}
Tên miền bao gồm:
1 năm
Suite deal
Nhóm sản phẩm
1 năm
{{ product.feeReg + product.feeRen | currency : '\u20ab':0}}/năm
{{product.fee | currency : '\u20ab':0}}
Tiết kiệm {{product.feeOrigin - product.fee | currency : '\u20ab':0}}
Nhóm sản phẩm bao gồm
Xây dựng Website(web5s)
Giảm {{100 - product.discountPercent * 100}}%
1 năm
1 năm
Đăng ký mới
Duy trì
Nâng cấp gói
Tùy chỉnh
Tiết kiệm {{product.valueOrigin - product.value | currency : '\u20ab':0}}
Đăng ký mới
Duy trì
Làm mới
Tùy chỉnh
{{ product.campaignName }}
{{product.value | currency : '\u20ab':0}}
Tiết kiệm {{product.valueOrigin - product.value | currency : '\u20ab':0}}
Đăng ký mới
Duy trì
Làm mới
{{product.value | currency : '\u20ab':0}}
Tiết kiệm {{product.valueOrigin - product.value | currency : '\u20ab':0}}