1 Giỏ hàng 2 Thông tin hóa đơn
3 Xác nhận đơn hàng
4 Hoàn thành
Tên dịch vụ
Thời gian
Thành tiền
Chúng tôi rất tiếc vì đơn hàng của bạn đang bị lỗi xử lý, vui lòng refresh lại trang hoặc liên hệ với iNET để được hỗ trợ.

Đăng ký tên miền
Duy trì tên miền
Ẩn thông tin tên miền
Khóa tên miền Registry
Khóa tên miền Registrar
Chuyển nhà đăng ký
DNSSEC
Chuyển nhượng tên miền
Tên miền trên sàn
Tên miền chứa từ khóa nhạy cảm, vào đây để xem chi tiết cách đăng ký tên miền này.
{{product.valueOrigin | currency}} -{{ roundPercent(((product.valueOrigin - product.value) / product.valueOrigin) * 100)}}%
 
Thông tin liên hệ của tên miền {{domainName}}
{{contact.type | contactType}}
Là tổ chức hoặc cá nhân có quyền sử dụng (hoặc quyền sở hữu) của tên miền.
Là thông tin liên hệ để quản lý các vấn đề về hành chính, các vấn đề không liên quan đến kỹ thuật. Ví dụ: các vấn đề về luật pháp, đổi quyền sở hữu.
Là thông tin liên hệ để quản lý các vấn đề về kỹ thuật.
Là thông tin liên hệ để quản lý các vấn đề về thanh toán cho tên miền.
Sử dụng lại thông tin chủ thể Sử dụng lại thông tin quản lý
DNS tên miền *
Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.
{{ feeWhoisInvisible | currency : '\u20ab':0}}/năm! Giảm {{ feeWhoisInvisibleOrigin - feeWhoisInvisible | currency : '\u20ab':0}}!

-

Đăng ký mới
Duy trì
Nâng cấp gói
Mua thêm tài nguyên
Điểm quy đổi {{product.pointValue | currency}}
{{product.valueOrigin | currency}} -{{ roundPercent(((product.valueOrigin - product.value) / product.valueOrigin) * 100)}}%
 
{{product.planName}}
Đăng ký mới
Duy trì
Nâng cấp gói
Mua thêm tài nguyên
{{product.value | currency : '\u20ab':0}}
Điểm quy đổi {{product.pointValue | currency}}
{{product.valueOrigin | currency}} -{{ roundPercent(((product.valueOrigin - product.value) / product.valueOrigin) * 100)}}%
 

Đăng ký mới
Duy trì
Làm mới
{{product.value | currency : '\u20ab':0}}
+{{product.value / 1000}} điểm
{{product.valueOrigin | currency}} -{{ roundPercent(((product.valueOrigin - product.value) / product.valueOrigin) * 100)}}%
 
{{'Tên miền' | translate}}:
{{'Chọn tên miền cho gói' | translate}}
Đăng ký mới
Duy trì
Làm mới
Tùy chỉnh
{{product.value | currency : '\u20ab':0}}
+{{product.value / 1000}} điểm
{{product.valueOrigin | currency}} -{{ roundPercent(((product.valueOrigin - product.value) / product.valueOrigin) * 100)}}%
 
Đăng ký mới
Duy trì
Nâng cấp gói
Mua thêm tài nguyên
{{ product.campaignName }}
{{product.value | currency : '\u20ab':0}}
{{product.valueOrigin | currency}} -{{ roundPercent(((product.valueOrigin - product.value) / product.valueOrigin) * 100)}}%
 

Đề xuất dịch vụ cho bạn!

  • {{feature | translate}}
Xem thêm

Mua thêm tên miền

Đang kiểm tra tên miền...