1 Giỏ hàng 2 Thông tin hóa đơn
3 Xác nhận đơn hàng
4 Hoàn thành