Nhập tên miền bạn muốn chuyển đổi nhà đăng ký

Tên miền {{domain.domainName}} chưa được mở khóa chuyển đổi, vui lòng liên hệ với nhà đăng ký hiện tại để mở khóa tên miền.
Tên miền {{domain.domainName}} đã được mở khóa chuyển đổi.
Tên miền {{domain.domainName}} chưa được đăng ký.
Đăng ký tên miền để được hưởng ưu đãi của iNET

Điều kiện chuyển đổi nhà đăng ký

  • Tên miền còn thời gian duy trì trên 30 ngày đối với tên miền .vn
  • Tên miền đăng ký sau 60 ngày mới có thể chuyển qua nhà đăng ký khác.
  • Quý khách kiểm tra tên miền không bị lock (trạng thái ok trên whois) và lấy mã auth code từ nhà đăng ký hiện tại.
  • Thời gian chuyển đổi nhà đăng ký sau khi nhận đầy đủ yêu cầu đối với tên miền Việt Nam khoảng 3-5 ngày, tên miền Quốc tế khoảng 5-7 ngày.