Hotline: {{key.place}}: ({{key.name}})
{{titleSv.hosting.linuxnew.title}}

Bảng giá {{titleSv.hosting.linuxnew.title}}

/tháng
/tháng

/tháng
 • Địa chỉ IP: {{extendData[$index].des.ip}}
 • Class C: {{extendData[$index].des.classC}}
 • CPU: {{extendData[$index].des.cpu}}
 • RAM - DDR4: {{extendData[$index].des.ram}}
 • SSD:
 • Băng thông: {{extendData[$index].des.bsw.name}}
 • SSL: {{extendData[$index].des.ssl.name}}
Tặng {{extendData[$index].gift.title}}
{{titleSv.hosting.wordpressnew.title}}

Bảng giá {{titleSv.hosting.wordpressnew.title}}

/tháng
/tháng

/tháng
 • Địa chỉ IP: {{extendData[$index].des.ip}}
 • Class C: {{extendData[$index].des.classC}}
 • CPU: {{extendData[$index].des.cpu}}
 • RAM - DDR4: {{extendData[$index].des.ram}}
 • SSD:
 • Băng thông: {{extendData[$index].des.bsw.name}}
 • SSL: {{extendData[$index].des.ssl.name}}
Tặng {{extendData[$index].gift.title}}
{{titleSv.hosting.seoclassc.title}}

Bảng giá {{titleSv.hosting.seoclassc.title}}

/tháng
/tháng

/tháng
 • Địa chỉ IP: {{extendData[$index].des.ip}}
 • Class C: {{extendData[$index].des.classC}}
 • CPU: {{extendData[$index].des.cpu}}
 • RAM - DDR4: {{extendData[$index].des.ram}}
 • SSD:
 • Băng thông: {{extendData[$index].des.bsw.name}}
 • SSL: {{extendData[$index].des.ssl.name}}
Tặng {{extendData[$index].gift.title}}
{{titleSv.hosting.reseller.title}}

Bảng giá {{titleSv.hosting.reseller.title}}

/tháng
/tháng

/tháng
 • Địa chỉ IP: {{extendData[$index].des.ip}}
 • Class C: {{extendData[$index].des.classC}}
 • CPU: {{extendData[$index].des.cpu}}
 • RAM - DDR4: {{extendData[$index].des.ram}}
 • SSD:
 • Băng thông: {{extendData[$index].des.bsw.name}}
 • SSL: {{extendData[$index].des.ssl.name}}
Tặng {{extendData[$index].gift.title}}
Bạn cần hỗ trợ 24/7! ()

Đăng ký ngay

Bạn đang ở đâu?