Hướng dẫn hủy tên miền đi đăng ký lại (đối với tên miền Việt Nam)

Chủ thể tên miền có nhu cầu hủy tên miền đi đăng ký lại hoàn thiện thủ tục gồm:

Đơn yêu cầu đề nghị trả lại tên miền có chữ ký xác nhận, ghi rõ họ tên của chủ thể/Email yêu cầu đề nghị trả lại tên miền của chủ thể (đối với chủ thể là cá nhân); đóng dấu (đối với tổ chức). Tại đây

Bản photo CMND có chứng thực của chủ thể hoặc người đại diện (đối với tổ chức).

Bổ sung bản khai đăng ký tên miền có chữ ký của chủ thể cũ và mới, đóng dấu (đối với tổ chức) + bản photo CMND có chứng thực của chủ thể hoặc người đại diện (đối với tổ chức) nếu thiếu.